toa thanh

Đại Đạo Chơn Pháp

Kho tàng Các Thánh giáo và văn tịch lập giáo


Đức Hộ Pháp | Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp - Quyển 5 & Quyển 6 ( 10/23/2023 )    cao dai hai ngoai

Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp - Quyển 5 & Quyển 6 phát hành năm 2023KINH


cao daiHội Thánh | Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo ( 7/10/2020 )    cao dai hai ngoai

Từ khi mở Đạo, Chí Tôn duy giáng cơ truyền cho Phật Giáo, Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý dạy dâng kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, song kinh Tận Độ vong linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.
cao daiNguyễn Văn Hồng | Giải Nghïa Kinh THIÊN ĐẠO Và THẾ ĐẠO ( 7/10/2020 )    cao dai hai ngoai

«Tạo chúc cầu minh, đọc kinh cầu lý».

Nhờ ánh sáng ngọn đuốc rọi đường dẫn bước đi vững chắc. Ðọc kinh sách cần rõ thấu lý nghĩa cao siêu thấm nhuần trong tâm hồn thanh khiết diệu mầu, khi tụng đọc thể hiện bên ngoài mới tạo được luồng tư tưởng kính tin hiệp hòa từng tiếng kinh nhịp nhàng bên trong dâng lên khi chầu lễ.
cao daiHội Thánh | Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ( 7/10/2020 )    cao dai hai ngoai

Cuối Hạ ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết tinh thần xu hướng vào lối văn minh vật chất; món ăn sẵn đủ sơn trân hải vị; chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện dùng gấm nhiễu che thân, thậm chí ra một tấc đường vẫn có ngựa xe đỡ gót. Cái lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê mẫn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng xăng xạo xự trên chốn võ đài; mạnh đặng yếu thua; khôn còn dại mất.
cao daiNguyễn Văn Hồng | Thánh Ngôn Sưu Tập – Toàn Tập (I - IV) ( 7/10/2020 )    cao dai hai ngoai

Để giúp chư Đạo Hữu, Đạo tâm tiện lợi, dễ dàng trong việc tìm tòi học hỏi giáo lý, hay tham khảo, đối chiếu các dữ kiện có tính cách lịch sử Đạo từ những ngày sơ khai, chúng tôi mạo muội tổng kết-tập các quyển Thánh Giáo Sưu Tập: I – IV của HT. Nguyễn Văn Hồng làm thành quyển sách: Thánh Giáo Sưu Tập – Toàn Tập này.
cao daiHội Thánh | Luật Tam Thể ( 7/10/2020 )    cao dai hai ngoai
Những bài Thánh Giáo này được sưu tầm từ các Đàn-Cơ học hỏi riêng của quí Hiền Huynh nhơn-viên Bộ Pháp-Chánh, được đóng thành sách với tựa là “Luật Tam Thể” và được phổ biến ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Mặc dầu chưa được Hội Thánh kiểm duyệt, nhưng thể theo yêu cầu của một số đạo-hữu nay chúng tôi xin được ấn tống ra đây hầu có thêm tài liệu để cùng nhau học Đạo.


LUẬT


cao daiHội Thánh | Tân Luật ( 7/15/2020 )    cao dai hai ngoai

Phàm con người phải biết có chi trên đầu. Cái không trung trên đầu ta đó, là Trời. Ðấng cầm quyền trên ấy là Ðấng Tạo Hóa, là Ngọc Hoàng Thượng Ðế là Chúa Tể cả Càn Khôn Thế Giái.

Nay Ðấng Tạo Hóa lấy danh lập Ðạo là Cao Ðài Tiên Ông, Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng huyền diệu Tiên Gia đến dựng nơi nước Nam ta, một nền chơn Ðạo rất cao thượng mà độ rỗi nhơn sanh khỏi luân hồi, gọi là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
cao daiHội Thánh | Pháp Chánh Truyền ( 7/15/2020 )    cao dai hai ngoai

Nghĩ vì cơ Huyền vi Mầu nhiệm của Ðạo có Thiên Ðiều cũng như cơ Ðời có Luật Pháp chơn truyền để chế ngự những dục vọng bất chánh mà ở cõi nào và đời nào cũng có, nếu không có gì chế ngự thì sự điều hòa tốt đẹp của cơ Tạo Hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ; nên khi mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí Tôn đã lập ngay một PHÁP CHÁNH TRUYỀN và TÂN LUẬT để điều hành guồng máy Hành Chánh Ðạo, hầu bảo thủ chơn truyền và công bình Thiên Ðạo, kèm theo luật pháp còn có THÁNH NGÔN và GIÁO ÐIỀU dạy bảo.
cao daiHội Thánh | Bát Đạo Nghị Định ( 7/15/2020 )    cao dai hai ngoai

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội. Có Chí Tôn ngự, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội khá mừng người!

Lão cám ơn Thượng Ðầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.
cao daiHội Thánh | Đạo Luật ( 7/15/2020 )    cao dai hai ngoai

TỜ KIẾT CHỨNG CỦA CHƯ CHỨC SẮC THIÊN PHONG TOÀN THỂ CHÁNH TRỊ ÐẠO

Nhóm tại Tòa Thánh ngày mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Dần (07-02-1938).
Nguyễn Văn Hồng | Khai Đạo - Tờ Khai Đạo ( 7/15/2020 )    cao dai hai ngoai

KHAI ĐẠO - TỜ KHAI ĐẠOLUẬN


cao daiPhạm Công Tắc | Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống - Bí Pháp - Phương Luyện Kỷ ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thuyết giảng
cao daiPhạm Công Tắc | Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp Năm 1946-1947 ( 7/15/2020 )    cao dai hai ngoai

Những bài Thuyết Đạo nầy là lời vàng tiếng ngọc của Đức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ hữu hình của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài là một bậc vĩ nhân của thế hệ nên một Ủy Ban sưu tầm và biên tập thành lập được Đức Thượng Sanh chấp thuận để xúc tiến việc sưu tầm biên tập và ấn tống các bài Thuyết đạo ấy. Nay cuộc sưu tầm biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên Ủy Ban đem ra ấn tống cho toàn Đạo được thưởng thức lời vàng tiếng ngọc nói trên.
cao daiPhạm Công Tắc | Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp Năm 1948 ( 7/3/2020 )    cao dai hai ngoai

Ðức Hộ Pháp là một trong các vị tiền bối khai sáng nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, đã thực hiện trước hết chủ thuyết Tam Lập: “Lập đức, lập công, lập ngôn”.
cao daiPhạm Công Tắc | Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) ( 1/15/2022 )    cao dai hai ngoai

Những bài Thuyết Ðạo trong quyển sách nầy là lời vàng tiếng ngọc của Ðức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, một bậc vĩ nhân của thế hệ.
cao daiPhạm Công Tắc | Tam Kỳ Ngũ Đức Lương Châm ( 7/8/2020 )    cao dai hai ngoai

Vì tấm lòng từ bi mẫn ái của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế không nở nhìn chúng ta phải đọa đày trong vòng mạc kiếp, nổi chìm trong bể trầm luân, nên Ngài một dạ thương đời ba lần giáng thế đem Đại Đạo mà Phổ Độ chúng sanh, lấy đại đức mà hoằng khai cho thế giới. Ôi tấm lòng thùy từ mẩn khổ của Ngài ân cần châu tất biết là chừng nào.

Thế cuộc dầu tan, nhơn tình dầu bạc, song cái hồn đạo đức cũng chưa thiệt đến nổi tuyệt vọng. Cho nên từ khi Đại Đạo mở mang, không bao lâu mà Thiện Nam Tín Nữ thập phương tôn sùng tín ngưỡng kể có hơn triệu người. Mối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã nghiễm nhiên thành một nền tôn giáo to tát, như vậy chúng ta há chẳng mừng lắm sao?

 
cao daiPhạm Công Tắc | Thiên Thai Kiến Diện ( 7/8/2020 )    cao dai hai ngoai

Thiên Thai Kiến Diện (Nhìn tận mặt cõi trời) là một tập thơ làm theo luật thơ đời Đường bên Tàu. Tất cả là 77 bài, mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, được trình bày theo thể thơ Ô Thước Kiều . Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc tả lại những điều Ngài nhìn thấy khi xuất chơn thần về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
cao daiCơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại | Bài Đọc Sau Đàn Cúng ( 7/8/2020 )    cao dai hai ngoai

Gồm những Bài Thuyết Đạo của những Bậc Tiền Khai Đại Đạo.

Khảo Cứu Vụ Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại sưu tầm tài liệu


Ban Thế Đạo Hải Ngoại
6/22/2024 9:08:01 PM
(Số lần truy cập trang web: 58111)