cao dai

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

Đại Học Cao Đài Online

Đăng Ký Mật Mã và Tạo Hồ Sơ Học Viên

(Phần đăng ký này chỉ dành cho Học Viên)


caodai LƯU Ý 3 ĐIỀU SAU:
  • Nếu đã có mật mã thì Login cao dai search
  • Phải lưu email noreply@banthedaohaingoai.org vào danh sách liên lạc (contact list) của email account của quý vị. Nếu không email gởi từ Ban Thế Đạo Hải Ngoại, quý vị sẽ không nhận được vì sẽ vào "JUNK/SPAM MAIL".
  • Phải sử dụng email chính xác, vì học viên đăng ký xong sẽ nhận 1 email từ noreply@banthedaohaingoai.org và trong email này có đường dẫn để kích hoạt (activate) mật mã login. Quý vị phải kích hoạt/activate mật mã xong mới login và ghi danh khóa để học được.

 
Đại Học Cao Đài Online - 2024